Δαντέλα 117001 Μαύρο

117001

Νέο προϊόν

Product Object
(
  [tax_name] => deprecated
  [tax_rate] => 24
  [id_manufacturer] => 0
  [id_supplier] => 0
  [id_category_default] => 48
  [id_shop_default] => 1
  [manufacturer_name] => 
  [supplier_name] => 
  [name] => Δαντέλα 117001 Μαύρο
  [description] => 
  [description_short] => 
  [quantity] => 0
  [minimal_quantity] => 1
  [available_now] => 
  [available_later] => 
  [price] => 0.99
  [specificPrice] => Array
    (
    )

  [additional_shipping_cost] => 0.00
  [wholesale_price] => 0.000000
  [on_sale] => 0
  [online_only] => 0
  [unity] => 
  [unit_price] => 0
  [unit_price_ratio] => 0.000000
  [ecotax] => 0.000000
  [reference] => 117001
  [supplier_reference] => 
  [location] => 
  [width] => 0.000000
  [height] => 0.000000
  [depth] => 0.000000
  [weight] => 0.000000
  [ean13] => 
  [upc] => 
  [link_rewrite] => -117001
  [meta_description] => 
  [meta_keywords] => 
  [meta_title] => 
  [quantity_discount] => 0
  [customizable] => 0
  [new] => 
  [uploadable_files] => 0
  [text_fields] => 0
  [active] => 1
  [redirect_type] => 404
  [id_product_redirected] => 0
  [available_for_order] => 1
  [available_date] => 0000-00-00
  [condition] => new
  [show_price] => 1
  [indexed] => 1
  [visibility] => both
  [date_add] => 2020-06-01 15:51:39
  [date_upd] => 2021-09-14 13:55:15
  [tags] => 
  [base_price] => 0.990000
  [id_tax_rules_group] => 8
  [id_color_default] => 0
  [advanced_stock_management] => 0
  [out_of_stock] => 2
  [depends_on_stock] => 
  [isFullyLoaded] => 1
  [cache_is_pack] => 0
  [cache_has_attachments] => 0
  [is_virtual] => 0
  [id_pack_product_attribute] => 
  [cache_default_attribute] => 0
  [category] => tressakia
  [pack_stock_type] => 3
  [webserviceParameters:protected] => Array
    (
      [objectMethods] => Array
        (
          [add] => addWs
          [update] => updateWs
        )

      [objectNodeNames] => products
      [fields] => Array
        (
          [id_manufacturer] => Array
            (
              [xlink_resource] => manufacturers
            )

          [id_supplier] => Array
            (
              [xlink_resource] => suppliers
            )

          [id_category_default] => Array
            (
              [xlink_resource] => categories
            )

          [new] => Array
            (
            )

          [cache_default_attribute] => Array
            (
            )

          [id_default_image] => Array
            (
              [getter] => getCoverWs
              [setter] => setCoverWs
              [xlink_resource] => Array
                (
                  [resourceName] => images
                  [subResourceName] => products
                )

            )

          [id_default_combination] => Array
            (
              [getter] => getWsDefaultCombination
              [setter] => setWsDefaultCombination
              [xlink_resource] => Array
                (
                  [resourceName] => combinations
                )

            )

          [id_tax_rules_group] => Array
            (
              [xlink_resource] => Array
                (
                  [resourceName] => tax_rule_groups
                )

            )

          [position_in_category] => Array
            (
              [getter] => getWsPositionInCategory
              [setter] => setWsPositionInCategory
            )

          [manufacturer_name] => Array
            (
              [getter] => getWsManufacturerName
              [setter] => 
            )

          [quantity] => Array
            (
              [getter] => 
              [setter] => 
            )

          [type] => Array
            (
              [getter] => getWsType
              [setter] => setWsType
            )

        )

      [associations] => Array
        (
          [categories] => Array
            (
              [resource] => category
              [fields] => Array
                (
                  [id] => Array
                    (
                      [required] => 1
                    )

                )

            )

          [images] => Array
            (
              [resource] => image
              [fields] => Array
                (
                  [id] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [combinations] => Array
            (
              [resource] => combination
              [fields] => Array
                (
                  [id] => Array
                    (
                      [required] => 1
                    )

                )

            )

          [product_option_values] => Array
            (
              [resource] => product_option_value
              [fields] => Array
                (
                  [id] => Array
                    (
                      [required] => 1
                    )

                )

            )

          [product_features] => Array
            (
              [resource] => product_feature
              [fields] => Array
                (
                  [id] => Array
                    (
                      [required] => 1
                    )

                  [id_feature_value] => Array
                    (
                      [required] => 1
                      [xlink_resource] => product_feature_values
                    )

                )

            )

          [tags] => Array
            (
              [resource] => tag
              [fields] => Array
                (
                  [id] => Array
                    (
                      [required] => 1
                    )

                )

            )

          [stock_availables] => Array
            (
              [resource] => stock_available
              [fields] => Array
                (
                  [id] => Array
                    (
                      [required] => 1
                    )

                  [id_product_attribute] => Array
                    (
                      [required] => 1
                    )

                )

              [setter] => 
            )

          [accessories] => Array
            (
              [resource] => product
              [api] => products
              [fields] => Array
                (
                  [id] => Array
                    (
                      [required] => 1
                      [xlink_resource] => product
                    )

                )

            )

          [product_bundle] => Array
            (
              [resource] => product
              [api] => products
              [fields] => Array
                (
                  [id] => Array
                    (
                      [required] => 1
                    )

                  [quantity] => Array
                    (
                    )

                )

            )

        )

    )

  [id] => 410
  [id_lang:protected] => 2
  [id_shop:protected] => 1
  [id_shop_list] => 
  [get_shop_from_context:protected] => 
  [table:protected] => product
  [identifier:protected] => id_product
  [fieldsRequired:protected] => Array
    (
      [0] => price
    )

  [fieldsSize:protected] => Array
    (
      [reference] => 32
      [supplier_reference] => 32
      [location] => 64
      [ean13] => 13
      [upc] => 12
    )

  [fieldsValidate:protected] => Array
    (
      [id_shop_default] => isUnsignedId
      [id_manufacturer] => isUnsignedId
      [id_supplier] => isUnsignedId
      [reference] => isReference
      [supplier_reference] => isReference
      [location] => isReference
      [width] => isUnsignedFloat
      [height] => isUnsignedFloat
      [depth] => isUnsignedFloat
      [weight] => isUnsignedFloat
      [quantity_discount] => isBool
      [ean13] => isEan13
      [upc] => isUpc
      [cache_is_pack] => isBool
      [cache_has_attachments] => isBool
      [is_virtual] => isBool
      [id_category_default] => isUnsignedId
      [id_tax_rules_group] => isUnsignedId
      [on_sale] => isBool
      [online_only] => isBool
      [ecotax] => isPrice
      [minimal_quantity] => isUnsignedInt
      [price] => isPrice
      [wholesale_price] => isPrice
      [unity] => isString
      [additional_shipping_cost] => isPrice
      [customizable] => isUnsignedInt
      [text_fields] => isUnsignedInt
      [uploadable_files] => isUnsignedInt
      [active] => isBool
      [redirect_type] => isString
      [id_product_redirected] => isUnsignedId
      [available_for_order] => isBool
      [available_date] => isDateFormat
      [condition] => isGenericName
      [show_price] => isBool
      [indexed] => isBool
      [visibility] => isProductVisibility
      [advanced_stock_management] => isBool
      [date_add] => isDate
      [date_upd] => isDate
      [pack_stock_type] => isUnsignedInt
    )

  [fieldsRequiredLang:protected] => Array
    (
      [0] => link_rewrite
      [1] => name
    )

  [fieldsSizeLang:protected] => Array
    (
      [meta_description] => 255
      [meta_keywords] => 255
      [meta_title] => 128
      [link_rewrite] => 128
      [name] => 128
      [available_now] => 255
      [available_later] => 255
    )

  [fieldsValidateLang:protected] => Array
    (
      [meta_description] => isGenericName
      [meta_keywords] => isGenericName
      [meta_title] => isGenericName
      [link_rewrite] => isLinkRewrite
      [name] => isCatalogName
      [description] => isCleanHtml
      [description_short] => isCleanHtml
      [available_now] => isGenericName
      [available_later] => IsGenericName
    )

  [tables:protected] => Array
    (
    )

  [image_dir:protected] => 
  [image_format:protected] => jpg
  [def:protected] => Array
    (
      [table] => product
      [primary] => id_product
      [multilang] => 1
      [multilang_shop] => 1
      [fields] => Array
        (
          [id_shop_default] => Array
            (
              [type] => 1
              [validate] => isUnsignedId
            )

          [id_manufacturer] => Array
            (
              [type] => 1
              [validate] => isUnsignedId
            )

          [id_supplier] => Array
            (
              [type] => 1
              [validate] => isUnsignedId
            )

          [reference] => Array
            (
              [type] => 3
              [validate] => isReference
              [size] => 32
            )

          [supplier_reference] => Array
            (
              [type] => 3
              [validate] => isReference
              [size] => 32
            )

          [location] => Array
            (
              [type] => 3
              [validate] => isReference
              [size] => 64
            )

          [width] => Array
            (
              [type] => 4
              [validate] => isUnsignedFloat
            )

          [height] => Array
            (
              [type] => 4
              [validate] => isUnsignedFloat
            )

          [depth] => Array
            (
              [type] => 4
              [validate] => isUnsignedFloat
            )

          [weight] => Array
            (
              [type] => 4
              [validate] => isUnsignedFloat
            )

          [quantity_discount] => Array
            (
              [type] => 2
              [validate] => isBool
            )

          [ean13] => Array
            (
              [type] => 3
              [validate] => isEan13
              [size] => 13
            )

          [upc] => Array
            (
              [type] => 3
              [validate] => isUpc
              [size] => 12
            )

          [cache_is_pack] => Array
            (
              [type] => 2
              [validate] => isBool
            )

          [cache_has_attachments] => Array
            (
              [type] => 2
              [validate] => isBool
            )

          [is_virtual] => Array
            (
              [type] => 2
              [validate] => isBool
            )

          [id_category_default] => Array
            (
              [type] => 1
              [shop] => 1
              [validate] => isUnsignedId
            )

          [id_tax_rules_group] => Array
            (
              [type] => 1
              [shop] => 1
              [validate] => isUnsignedId
            )

          [on_sale] => Array
            (
              [type] => 2
              [shop] => 1
              [validate] => isBool
            )

          [online_only] => Array
            (
              [type] => 2
              [shop] => 1
              [validate] => isBool
            )

          [ecotax] => Array
            (
              [type] => 4
              [shop] => 1
              [validate] => isPrice
            )

          [minimal_quantity] => Array
            (
              [type] => 1
              [shop] => 1
              [validate] => isUnsignedInt
            )

          [price] => Array
            (
              [type] => 4
              [shop] => 1
              [validate] => isPrice
              [required] => 1
            )

          [wholesale_price] => Array
            (
              [type] => 4
              [shop] => 1
              [validate] => isPrice
            )

          [unity] => Array
            (
              [type] => 3
              [shop] => 1
              [validate] => isString
            )

          [unit_price_ratio] => Array
            (
              [type] => 4
              [shop] => 1
            )

          [additional_shipping_cost] => Array
            (
              [type] => 4
              [shop] => 1
              [validate] => isPrice
            )

          [customizable] => Array
            (
              [type] => 1
              [shop] => 1
              [validate] => isUnsignedInt
            )

          [text_fields] => Array
            (
              [type] => 1
              [shop] => 1
              [validate] => isUnsignedInt
            )

          [uploadable_files] => Array
            (
              [type] => 1
              [shop] => 1
              [validate] => isUnsignedInt
            )

          [active] => Array
            (
              [type] => 2
              [shop] => 1
              [validate] => isBool
            )

          [redirect_type] => Array
            (
              [type] => 3
              [shop] => 1
              [validate] => isString
            )

          [id_product_redirected] => Array
            (
              [type] => 1
              [shop] => 1
              [validate] => isUnsignedId
            )

          [available_for_order] => Array
            (
              [type] => 2
              [shop] => 1
              [validate] => isBool
            )

          [available_date] => Array
            (
              [type] => 5
              [shop] => 1
              [validate] => isDateFormat
            )

          [condition] => Array
            (
              [type] => 3
              [shop] => 1
              [validate] => isGenericName
              [values] => Array
                (
                  [0] => new
                  [1] => used
                  [2] => refurbished
                )

              [default] => new
            )

          [show_price] => Array
            (
              [type] => 2
              [shop] => 1
              [validate] => isBool
            )

          [indexed] => Array
            (
              [type] => 2
              [shop] => 1
              [validate] => isBool
            )

          [visibility] => Array
            (
              [type] => 3
              [shop] => 1
              [validate] => isProductVisibility
              [values] => Array
                (
                  [0] => both
                  [1] => catalog
                  [2] => search
                  [3] => none
                )

              [default] => both
            )

          [cache_default_attribute] => Array
            (
              [type] => 1
              [shop] => 1
            )

          [advanced_stock_management] => Array
            (
              [type] => 2
              [shop] => 1
              [validate] => isBool
            )

          [date_add] => Array
            (
              [type] => 5
              [shop] => 1
              [validate] => isDate
            )

          [date_upd] => Array
            (
              [type] => 5
              [shop] => 1
              [validate] => isDate
            )

          [pack_stock_type] => Array
            (
              [type] => 1
              [shop] => 1
              [validate] => isUnsignedInt
            )

          [meta_description] => Array
            (
              [type] => 3
              [lang] => 1
              [validate] => isGenericName
              [size] => 255
            )

          [meta_keywords] => Array
            (
              [type] => 3
              [lang] => 1
              [validate] => isGenericName
              [size] => 255
            )

          [meta_title] => Array
            (
              [type] => 3
              [lang] => 1
              [validate] => isGenericName
              [size] => 128
            )

          [link_rewrite] => Array
            (
              [type] => 3
              [lang] => 1
              [validate] => isLinkRewrite
              [required] => 1
              [size] => 128
              [ws_modifier] => Array
                (
                  [http_method] => 2
                  [modifier] => modifierWsLinkRewrite
                )

            )

          [name] => Array
            (
              [type] => 3
              [lang] => 1
              [validate] => isCatalogName
              [required] => 1
              [size] => 128
            )

          [description] => Array
            (
              [type] => 6
              [lang] => 1
              [validate] => isCleanHtml
            )

          [description_short] => Array
            (
              [type] => 6
              [lang] => 1
              [validate] => isCleanHtml
            )

          [available_now] => Array
            (
              [type] => 3
              [lang] => 1
              [validate] => isGenericName
              [size] => 255
            )

          [available_later] => Array
            (
              [type] => 3
              [lang] => 1
              [validate] => IsGenericName
              [size] => 255
            )

        )

      [associations] => Array
        (
          [manufacturer] => Array
            (
              [type] => 1
            )

          [supplier] => Array
            (
              [type] => 1
            )

          [default_category] => Array
            (
              [type] => 1
              [field] => id_category_default
              [object] => Category
            )

          [tax_rules_group] => Array
            (
              [type] => 1
            )

          [categories] => Array
            (
              [type] => 2
              [field] => id_category
              [object] => Category
              [association] => category_product
            )

          [stock_availables] => Array
            (
              [type] => 2
              [field] => id_stock_available
              [object] => StockAvailable
              [association] => stock_availables
            )

          [l] => Array
            (
              [type] => 2
              [field] => id_product
              [foreign_field] => id_product
            )

        )

      [classname] => Product
    )

  [update_fields:protected] => 
  [force_id] => 
  [customization_required] => 
)
1

Χαρακτηριστικά

Φάρδος 7 εκ
Σύνθεση Νήμα Πολυέστερ 100%
Χρώματα Μαύρο